Природен парк Врачански Балкан

Природен парк ”Врачански Балкан” е обявен за защитена територия в края на 1989 г., а от месец март 1997 г. е обявен за защитен обект с международно значение. Територията на парка обхваща площ от 28 803.9 ха, като включва Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Паркът е втори по големина сред природните паркове в България.

По-голямата част от територията е покрита с мощни карбонатни скали, което определя множеството пещери и пропасти - над 500 броя. По-известните са Леденика, Темната дупка, Барките, Беляр и др.

В границите на Природен парк ”Врачански Балкан” се опазват над 1000 вида висши растения. Уникални и защитени растения за територията са: люспестото изтравниче, келереровия центратус, ковачевия зановец, жълтия планински крем, велчевото плюскавиче и кълбестата траунстенейра.

Фауната е представена от 1507 вида животни, в т.ч. 276 вида гръбначни и 1231 вида безгръбначни. Врачанският Балкан е важно място за гнездене на 120 вида птици, между които: черен щъркел, белоопашат мишелов, скален орел, сокол скитник, пъстър скален дрозд, зелен кълвач  и  др. Над 170 вида са от Европейско природозащитно значение, а 157 вида са защитени от Закона за биологичното  разнообразие.

Природен парк ”Врачански Балкан” е един от най-важните райони за пеперуди в България. Тук се срещат Червен аполон, Голям аполон,  Дневно пауново око, Голям полумесец и др.

Територията на ПП ”Врачански Балкан” е част от Националната екологична мрежа ”Натура - 2000”. В неговите граници се намират и следните защитени територии: резерват: “Врачански карст”; 5 природни забележителности: “Темната дупка”, “Леденика”, “Вратцата” “Ритлите”, “Новата пещера” и 5 защитени местности: “Падините”, “Вола”. “Веждата”, “Боров камък”, “Лакатнишки скали”.

Управлението на защитената територия се осъществява от Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите.

На територията на парка се намират много познавателни и туристически маршрути. 

Източник: Природен парк "Врачански Балкан".


коментари

Добави своя коментар


©2015-2022 Vratsa Guide.